5. 2. 2018

ODSTRANĚNÍ FIXACE

Z nenasákavých podkladů (keramické dlažby, PVC krytiny) je po sejmutí krytiny možné zbytky FIXU 400 odstranit. Na zbytky lepidla se celoplošně nanese směs teplé vody a tekutého abrazivního čistícího prostředku. Nechá se působit min. 30 minut (až se zbytky lepidla zakalí) a následně se mechanicky odstraní z podkladu pomocí gumové stěrky, jemného kartáče nebo houby na mytí nádobí. Na závěr se podklad důkladně vytře teplou vodou. Tento postup je podle potřeby nutné opakovat. Upozorňujeme, že při aplikaci výrobků je vždy nutné se řídit pokyny uvedenými na obalu a v technickém listě.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Příprava podkladu: Před aplikací výrobků musí být provedena natápěcí zkouška tj. během 5 dnů podlahu plynule natopit na 29°C a nechat vystydnout. Teplota nesmí klesnout pod 10°C. Podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, suchý, čistý, zbavený nesoudržných částic, zbytků lepidel, mastnoty a dalších nečistot. V případě potřeby se nekvalitní podklad zarovná brusným kotoučem. Na upravený podklad se aplikuje penetrace PE 280 (penetrace se provádí i v případě rovného podkladu, kdy před lepením dlažby není nutné podklad vyrovnat stěrkou).

Obecný pracovní postup: Místnost je nutné po celém obvodě dilatovat pomocí pěnových dilatačních pásků. Širší dilatační spáry (5 - 8 mm) na podlaze je potřeba vytmelit pružnou hmotou (např. ACR 600) a přelepit lepící páskou (ne širší než 20 mm). Tenké spáry postačí přelepit páskou.
Podlahové vyrovnávací hmoty se aplikují dle návodu na obalu. Lepení podlahových krytin se provádí na dokonale proschlou vrstvu vyrovnávací hmoty. Při pokládce je dbát pokynů výrobce krytiny. Je nutné, aby byla zajištěna stejná teplota podkladu, lepidla a krytiny. Velkoformátové keramické dlaždice je třeba lepit celoplošně, oboustranně flexibilním lepidlem OL 20. Pro spárování dlažby použít kvalitní hmotu (SP 6). Provoz podlahového topení je možný nejdříve po 7 dnech od aplikace vyrovnávacích hmot. Teplota podlahy se musí zvyšovat postupně (za 1 den o +1°C). Povrchová teplota podlahy by neměla překročit 30°C. Je třeba se vyvarovat extrémním změnám teploty podlahy.

APLIKACE HYDROIZOLACE

Cementová hydroizolace HI 180 - podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, čistý, zbavený zbytků lepidel, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Především při aplikaci na vlhký podklad je nutné pečlivě mechanicky odstranit nesoudržné části podkladu. Před aplikací hydroizolační hmoty HI 180 je suché podklady nutno napenetrovat PE 280. Hydroizolační hmota se aplikuje minimálně ve dvou vrstvách štětcem. Jakmile je první vrstva pochozí, nanáší se v kolmém směru vrstva druhá. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 2 - 3 mm. Rohové spáry, hrdla trubek, vyhloubená místa odtoku apod. je doporučeno utěsnit vhodnou pružnou těsnící páskou, která se fixuje vtisknutím do první vrstvy hmoty. Čerstvě připravené podklady (stěny či podlahy) je možné utěsňovat nejdříve za 14 dnů. Nanesenou hmotu HI 180 je nutno chránit ...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: podle podkladu použijeme na savé podklady (beton) PE 280, na nesavé podklady (dlažba, teraso) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme štětcem nebo válečkem a necháme řádně vyschnout.

2. VYROVNÁNÍ PODKLADU: z nabídky firmy Bralep můžeme použít cementové nivelační hmoty ZL 770, ZL 870, ZL 970, RTN 2020. Nivelační hmoty se liší výškou vrstvy, kterou chceme vyrovnat a časem tuhnutí. V případě potřeby časové úspory je vhodné použít RTN 2020 nebo ZL 970.

3. IZOLOVÁNÍ PODLAHY provedeme pomocí cementové hydroizolace HI 180. Správným namícháním směsi s vodou můžeme dosáhnout konzistence vhodné pro nanášení štětcem, nebo nerezovým hladítkem. HI 180 nanášíme vždy ve dvou na sebe kolmých vrstvách (časové rozmezí mezi nánosem jednotlivých vrstev je min. 12 hod.). V rozích koupelny izolujeme pomocí izolační pásky. Výška jedné vrstvy může být vysoká maximálně 3 mm. Hotovou hydroizolaci musíme nechat alespoň 5 dní vyzrát. Lze použít i vysoce kvalitní disperzní hydroizolace TH 480.

4. LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADU libovolného formátu provedeme vysoce kvalitním flexibilním lepidlem C2TE S1 OL 20. Lepidlo je díky své flexibilitě vhodné pro lepení dlažby na povrchy, které jsou vystavovány velkým teplotním rozdílům. Lepidlo rozmícháme, naneseme na dlažbu nebo podklad, nazubujeme zubovou stěrkou a dlažbu položíme.

5. SPÁROVÁNÍ: spárování provedeme dle šíře spáry pomocí SP 15 - 15 mm spáry, případně SP 6 - 6 mm spáry.

6. HYDROIZOLACI sádrokartonu, sprchového koutu apod. provedeme pomocí TH 480. Disperzní izolace TH 480 je vysoce kvalitní hydroizolace, která odolává i tlakové vodě do tlaku 0,2 MPa, což odpovídá tlaku 20ti metrového sloupce vody. Vhodná pastovitá konzistence se snadno aplikuje pomocí štětce. TH 480 naneseme ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Po zaschnutí můžeme na TH 480 lepit přímo obklady cementovým nebo disperzním lepidlem.
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. ZVÝŠENÍ PODKLADU: Použijeme mrazuvzdorný rychlobeton BRALEP C 30. při tloušťce vrstvy přesahující 20 mm doporučujeme nastavit rychlobeton C 30 hrubým pískem v poměru cca 8 kg písku na 25 kg C 30.

2. PENETRACE PODKLADU: Podle typu podkladu použijeme na savé podklady PE 280, na nesavé podklady PE 380, na problematické podklady BHP 080.

3. SPÁDOVÁNÍ: V případě potřeby spádování lze použít rychletuhnoucí tmel ROT 01, případně rychlou verzi tmelu ROT 01 PLUS. Přidáním správného množství vody dosáhneme konzistence vhodné ke spádování. Pro vyšší vrstvy
je možné ROT 01 nastavit pískem v poměru 1:1.

4. KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU: Jako konečnou vrstvu ve venkovním prostředí (průjezdy, chodníky) a v garážích použijeme rychletvrdnoucí samonivelační vyrovnávací hmotu RTN 2020. Optimální vrstva vyrovnávací hmoty je 5 - 10 mm. Ke konečné bezprašné úpravě použijeme transparentní uzavírací nátěr GSCH 1200, který se vyznačuje dobrou odolností vůči oděru. Nátěrem lze ošetřit i další venkovní betonové prvky.

5. PENETRACE PODKLADU U STĚNY: K vytvoření adhezního můstku použijeme BHP 080.

6. LEPENÍ OBKLADU libovolného formátu provedeme vysoce kvalitním flexibilním lepidlem OL 20. Lepidlo splňuje normu C2TE S1. Tenkou vrstvu lepidla naneseme na podklad (hladkou stěrkou) a ihned potom naneseme vhodnou zubovou stěrkou lepidlo na rubovou stranu obkladového materiálu. V případě těžkých (kamenných) a velkoformátových obkladů doporučujeme před nanesením lepidla opatřit adhezním můstkem BHP 080 i rubovou stranu obkladu.

7. HYDROFOBIZACE: Finální povrchy RTN 2020, ROT 01, obkladů, plotů apod. lze ošetřit hydrofobizujícím nátěrem HP 680.
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PŘÍPRAVA PODKLADU, dřevěný podklad je nejprve nutno řádně ukotvit vruty. Poté přebrousit a zbavit nečistot, mastnoty a nátěrů. Přebroušený podklad řádně vysát a všechny spáry vytmelit disperzním tmelem ACR 600. Přebytečný tmel odstraňte z dřevěné podlahy stěrkou.

2. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: použijeme PE 580, speciální disperzní nátěr na dřevěné komponenty. Zajistí přídržnost RTN 5050 k podkladu. Spotřeba cca 1 kg na 5 m2. Velice důležité je tuto penetraci nechat řádně zaschnout, min. 24 hodin od aplikace při standardních podmínkách.

3. VYROVNÁNÍ PODKLADU: v interiéru použijeme speciální samonivelační vyrovnávací hmotu BRALEP RTN 5050. Slouží k vyrovnání podkladu ve vrstvě 3 - 10 mm. Obsahuje speciální aditiva, která zvyšují pevnost a pružnost stěrky. Velkým rizikem dřevěných podlah je jejich časté houpání, pružení apod. Výhodou stěrky RTN 5050 je, díky obsahu armovacích vláken, její soudržnost i po prasknutí. Tato vlákna jsou zamíchána za sucha přímo do stěrky, je tak zajištěna homogenita směsi oproti stěrkám s vlákny, která se přidávají až při samotném míchání s vodou.

4. LEPENÍ KONCOVÉ KRYTINY je možné dle druhu provést vhodnými lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vyberte vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu firmy BRALEP.
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU: na savé podklady použijeme rychleschnoucí penetraci PE 280. Následné vyrovnání podkladu je možné dle daných podmínek provádět již po 1 hodině od aplikace penetrace.

2. VYROVNÁNÍ PODKLADU: použijeme rychletvrdnoucí samonivelační hmotu RTN 2020. Optimální vrstva samonivelační hmoty je 5 - 10 mm, pochozí je již po cca 2 hodinách. K vyhlazení drsných povrchů a opravám menších nerovností podlah a trhlin do 50 mm lze použít rychletuhnoucí dvousložkovou stěrku DUO 200 + DUO 200 T. Směs smícháme v poměru 1 váhový díl tužidla DUO 200 T na 1,5 - 2 díly suché směsi DUO 200 a ihned naneseme na podklad. Stěrka je pochozí již za 20 - 60 minut.

3. LEPENÍ PVC KRYTINY je možné provést vhodnými disperzními lepidly a různými způsoby. Vždy dbejte na pokyny výrobce krytiny. Dle těchto pokynů pak vybereme vhodné lepidlo z rozsáhlého sortimentu firmy BRALEP. Lepidlo naneseme zubovou stěrkou na podklad, necháme odvětrat dle návodu, následně položíme krytinu a zaválcujeme.

4. LEPENÍ DLAŽBY: použijeme rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem OL 30. Lepidlo splňuje normu C2FT. Doba zpracovatelnosti lepidla je cca 30 minut, pochozí je již po 3 hodinách.

5. OPRAVA A VYROVNÁNÍ SCHODŮ: Použijeme rychletvrdnoucí cementový opravný tmel ROT 01 nebo jeho urychlenou verzi ROT 01 PLUS, který je pochozí již za 30 minut. Podklad napenetrujeme penetrací BRALEP PE 280. Směs smícháme s potřebným množstvím vody, naneseme na podklad, vytvarujeme a uhladíme. Další cementové hmoty lze aplikovat hned, jakmile je ROT 01 pochozí, pokládka krytin je možná za cca 24 hodin.

6. LEPENÍ PROTISKLUZOVÝCH LIŠT, schodišťových a soklových profilů provedeme rozpouštědlovým chloroprenovým lepidlem PREN 50, příp. PREN 70 (bez toluenu).
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU: k penetrování sádrokartonů a jiných savých zdí použijeme PE 280 H ředěnou s vodou v poměru 1:1 nebo PE 180, která je plněná jemně mletým vápencem. Penetrace pomáhá ke snížení spotřeby barvy, homogenizuje podklad před malbou apod. Materiál naneseme válečkem nebo štětcem a necháme řádně vyschnout.

2. TMELENÍ SÁDROVÝM TMELEM GIP 300: po správném rozmíchání tmelu (tmel rozmícháme přidáním do studené vody ve správném poměru, v případě nutnosti lze směs naředit vodou. Není doporučeno směs zahušťovat přidáním prášku - výskyt nerozmíchaných podílů). Pro tmelení velkých spár se používá výztužná spárovací páska (samolepící, skelná, papírová). Samolepící se nalepí přes spáru na suchý sádrokarton, skelná a papírová se vkládá do tenké vrstvy tmelu. Po vytvrdnutí se nanáší další vrstva tmelu (předchozí vrstva se nebrousí, případný přebytečný tmel se strhne hladítkem), který se roztáhne hladítkem do ztracena. Tato vrstva se zbrousí brusnou mřížkou k finální spokojenosti.

3. TMELENÍ DISPERZNÍM TMELEM FIN 700: v případě zvýšených požadavků na konečný povrch se provede konečná úprava ještě pomocí nanesení finální vrstvy FIN 700. Při zvláštních požadavcích na konečný povrch díla je možné tmel použít i pro celoplošné tmelení. Broušení se provede brusnou mřížkou k finální spokojenosti.

4. TMELENÍ DISPERZNÍM TMELEM FIN 300: tmel je určen pro finální tenkovrstvé celoplošné vyhlazení sádrokartonu. Broušení se provede brusnou mřížkou dle potřeby.
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: podle podkladu použijeme na savé podklady (beton) PE 280, na nesavé podklady (dlažba, teraso) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme štětcem nebo válečkem a necháme řádně vyschnout.

2. PŘÍPRAVA RYCHLETUHNOUCÍHO POTĚRU ROT 01: podle požadavků na pevnost a hmotnost nastavíme ROT 01 pískem, perlitem, nebo pro ušetření času použijeme velmi rychlou verzi tmelu ROT 01 PLUS. Doporučené nastavení pískem je v poměru 1:1. Přidáním správného množství vody dosáhneme konzistence vhodné ke spádování.

3. HYDROIZOLACE: jednosložková cementová hydroizolace HI 180 zabraňuje působení vlhkosti v obou směrech. Vhodným namícháním směsi s vodou můžeme dosáhnout konzistence vhodné pro nanášení štětcem, nebo nerezovým hladítkem. HI 180 nanášíme vždy ve dvou na sebe kolmých vrstvách (technologická přestávka mezi
nanesením vrstev na sebe je 12 hod.). V rozích balkonu izolujeme pomocí izolační pásky. Výška jedné vrstvy může být vysoká maximálně 3 mm. Hotovou hydroizolaci musíme nechat alespoň 5 dní vyzrát. Mrazuvzdorná.

4. LEPENÍ DLAŽBY: Velmi savé podklady je doporučeno napenetrovat BRALEP PE 280, aby nedošlo ke zkrácení otevřené doby. Důkladnou penetraci je nutno provést především před lepením na sádrokartonové a cementotřískové desky a anhydritové podklady. Nenasákavé, dřevěné a dřevotřískové podklady je nutné 24 hodin před lepením opatřit adhezním můstkem v tenké vrstvě (0,5mm).

5. SPÁROVÁNÍ: spárování provedeme dle šíře spáry pomocí flexibilních spárovacích hmot SP 15 - 15 mm spáry, případně SP 6 - 6 mm spáry.
...

PODROBNÝ PRACOVNÍ POSTUP:

1. POSOUZENÍ PODKLADU: nejprve musíme provést posouzení podkladu, ne všechny povrchy jsou vhodné k nivelování. Podklad musí být dostatečně pevný a únosný a především se na jeho povrchu nesmí vyskytovat nesoudržné částice (prach, cementové a vápenné mléko atd.). Dále je naprosto nezbytné z podkladu odstranit zbytky lepidel, vosků, laků, mastnoty a dalších nečistot, které snižují přídržnost samonivelační hmoty (obroušením, tryskáním a vysátím).

2. PENETRACE PODKLADU, vytvoření adhezního můstku: penetrování je jednou z nejdůležitějších prací při přípravě podlahy. Penetrace částečně uzavírá póry, snižuje prašnost a nasákavost, zlepšuje povrchovou pevnost podkladu, zvyšuje přídržnost vyrovnávací hmoty k podkladu - funguje jako adhezní můstek, brání úniku vody do podkladu, sjednocuje savost podkladu. Náklady na penetraci se několikanásobně vrátí v úspoře nivelační hmoty (pokud nedostatečně penetrujeme, voda se při nivelování vsakuje do podkladu a významně roste spotřeba nivelační hmoty. Dochází samozřejmě ke znehodnocení výsledného díla). Podle podkladu použijeme na savé podklady (beton)
PE 280 nebo 280 H, na nesavé podklady (dlažba, terasa) PE 380, na problematické podklady (podklad se zbytky lepidel) BHP 080. Materiály naneseme válečkem, nebo štětcem a necháme řádně vyschnout.

3. NIVELACE: podle požadavků na vlastnosti výsledné podlahy vybereme správnou nivelační hmotu. Hobby ZL 670 (lehce namáhané prostory) , profi ZL 770 (pod měkké krytiny), mikrotechnologie ZL 870 (izolační vlastnosti), profi ZL 970 ( univerzální), Hi-tech technologie RTN 2020 (exteriér, zatěžované prostory), AN 100 (stěrka na anhydritové podklady). Vybranou nivelační hmotu rozmícháme míchadlem v přesném množství vody, které přísluší každé stěrce. Nivelační hmotu vylijeme na podklad, dle požadavků roztáhneme nerezovým zubovým hladítkem, odvzdušníme ježkem a necháme v konstantních podmínkách tuhnout. Aby se předešlo vzniku trhlin ve vyrovnávací hmotě, je potřeba přiznat konstrukční dilatace podkladu, provést dilatační spáru po celém obvodu místnosti, kolem potrubí, kanálů, sloupů a velké plochy rozdělit na pole velikosti cca 6 x 6 m. Dilatace se provede pomocí pěnové pásky nebo prořezáním do čerstvě zatvrdlé vyrovnávací hmoty. Během schnutí je potřeba zamezit přímému slunečnímu záření, průvanu a teplotním výkyvům.

4. LEPENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV: podle druhu nášlapné vrstvy použijeme vhodné lepidlo BRALEP
...
1 
 Displayed 1-8 of 8